موقعیت و مکان

Getting Here

موقعیت و راه های دسترسی به بیمارستان را بر روی نقشه بیابید

ادامه

بیماران و مراجعه کنندگان

Enjoy comfortable surroundings and convenient services.

خدمات قابل ارائه بی بیماران و همراهان گرامی در بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد

ادامه

سفر تعالی

Photo of Hopkins Hospital buildings

بیمارستان هاشمی نژاد قبل و بعد از دوران تعالی

ادامه

نقشه طبقات

Floor Maps

موقعیت بخش های مختلف بیمارستان را در نقشه طبقات مشاهده کنید

ادامه ...

اشتراک در بیمارستان شهید هاشمی نژاد RSS

دانشگاه علوم پزشکی ایران